H-1074 Budapest, Rákóczi Út 68 I/8 | Tel/Fax: +36 30 849 77 87
REGISZTRÁCIÓ
Adatok
A regisztrációval Ön egyúttal elfogadja a Magyar Műtősasszisztensi Társulás adatkezelési nyilatkozatát.

MMT Magyar Műtősasszisztensi Társulás (NYSZ: 01-02-0005084) Budapest, 1074, Rákóczi út 68.I./8.A Magyar Műtősasszisztensi Társulás

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató

Hatályos: 2018. május 24.-től visszavonásig

A Magyar Műtősasszisztensi Társulás (a továbbiakban: Adatkezelő) a https://www.muto.hu/ honlap működtetése, alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenysége kapcsán felmerülő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról, az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogorvoslati lehetőségeiről jelen dokumentumban ad tájékoztatást. Fokozottan ügyel a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos adatkezelésre.

1. Az Adatkezelő adatai:

Név: Magyar Műtősasszisztensi Társulás

Székhely: 1074 Budapest,Rákóczi út 68. 01. 08.

Nyilvántartási szám:01-02-0005084

Adószám: 14421440-2-41

E-mail elérhetőség: mutosasszisztens@gmail.com

Képviselő: Balasi Katalin elnök

Telefonszám:+36-30-849-7787

Honlap: https://www.muto.hu/

2. A tájékoztató alapját képező jogszabályok

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről.

3. Az adatkezelés megnevezése:

Az adatkezelés

a) https://www.muto.hu/ honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A honlap nem rögzít IP-címet, a honlap használatával kapcsolatos információkat nem őriz, úgynevezett „cookie”-k (sütik) nem működnek.

b) https://www.muto.hu/ honlapon online regisztrációt követően belépési jogosultságot kapott tagok esetében (továbbiakban: Tag) a tag jelen dokumentum 6./a.) pontjában meghatározott személyes adatainak rögzítése, kezelése, a tag,-és tagdíjnyilvántartás, a társulás szakmai- és tudományos tevékenységével, szakmai továbbképzésekkel, konferenciákkal, szakmai rendezvényekkel, szakmai konzultációkkal kapcsolatos közvetlen megkeresések, hírek, hírlevél elektronikus úton való továbbítása, a szakmai továbbképzéseken elért az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzési pontok nyilvántartása, valamint a szerzett pontok továbbítása az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) számára,

c) bármely természetes személy (továbbiakban: Résztvevő) a bárki számára hozzáférhetően közzétett, személyes adatokat tartalmazó előzetes regisztrációs jelentkezési lap kitöltéséhez kötött és e-mail útján az Adatkezelő részére megküldött, a Társulás által szervezett szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken Résztvevőknek a részvételhez szükséges 6./b.) pontjában meghatározott személyes adatainak rögzítése, kezelése, kapcsolattartás, a szakmai továbbképzéseken elért az egészségügyi szakdolgozók továbbképzési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges elméleti és gyakorlati továbbképzési pontok nyilvántartása, valamint a szerzett pontok továbbítása az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) számára,

d) bármely jogi személy (továbbiakban: Résztvevő) által a bárki számára hozzáférhetően közzétett, személyes adatok tartalmazó előzetes regisztrációs lap kitöltéséhez kötött és e-mail útján az Adatkezelő részére megküldött a Társulás által szervezett szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken Résztvevőknek a részvételhez szükséges a jelen dokumentum 6./c.) pontjában felsorolt személyes adatainak rögzítése, kezelése, kapcsolattartás,

e) munkavállalók munkaviszonyához illetőleg a vezető tisztségviselők, valamint egyéb választott tisztségviselők tisztségéhez kapcsolódó személyes adatok rögzítése, kezelése

Az Adatkezelő kizárólag személyes adatot kezel, különleges adatot nem kér és nem kezel. Bármely módon az Adatkezelő tudomására hozott vagy tudomására jutott különleges adatot az Adatkezelő haladéktalanul töröl.

4. A személyes adatkezelés célja:

a) Társulási tagok esetében

 • társulási tagok azonosíthatósága személyes adataikkal
 • a tagságból eredő jogok gyakorlása, illetőleg kötelezettségek teljesítése, tag,- és tagdíjfizetés nyilvántartása
 • https://www.muto.hu/ honlapra történő regisztráció, belépés lehetőségének biztosítása
 • folyamatos kapcsolattartás, információ nyújtása és a tájékoztatás feltételeinek biztosítása, hírlevél küldése
 • a Társulás rendezvényein való részvétel biztosítása, regisztrációs lapok őrzése, szakmai továbbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása, azokról igazolás kiállítása, továbbítása az ENKK részére
 • számlázás

b) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag természetese személy Résztvevők esetében

 • a Társulás rendezvényeire történő jelentkezés, a rendezvények megszervezése és megtartása, illetőleg ennek keretében a jelentkező résztvevők azonosítása és a velük való kapcsolattartás, regisztrációs lapok őrzése
 • a Társulás rendezvényein való részvétel biztosítása, valamint a szakmai továbbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása, azokról igazolás kiállítása
 • megfelelő információnyújtása és a tájékoztatás feltételeinek biztosítása
 • számlázás

c) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag jogi személy résztvevők esetében

 • a Társulás rendezvényeire történő jelentkezés, a rendezvények megszervezése és megtartása, illetőleg ennek keretében a jelentkező résztvevők azonosítása és a velük való kapcsolattartás, regisztrációs lapok őrzése
 • számlázás

d) Munkavállalók és tisztségviselők esetében

 • a munkavállalóknak a munkaviszonnyal (megbízási jogviszonnyal) összefüggő, illetve az általa megengedett személyes adatainak kezelése, jogszabályban meghatározott iratok tárolása
 • vezető tisztségviselőknek, valamint egyéb választott tisztségviselőknek a betöltött tisztséghez közvetlenül kapcsoló elfogadó nyilatkozatban rögzített személyes adatainak kezelése, nyilatkozatainak, önéletrajzainak tárolása

Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, személyes adatokat harmadik személynek nem adhatja át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény által előírt kötelező adattovábbításra.

Az adatkezelő jogosult az általa kezelt adatokat az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében, adatfeldolgozás céljából az adatfeldolgozónak átadni. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

5. A személyes adatok kezelésének jogalapja:

5.1 Az Adatkezelő https://www.muto.hu/ honlapján keresztül, vagy elektronikus úton /papír alapon történő bármely személyes adatszolgáltatás a társulási tag önkéntes, jelen tájékoztató ismeretében a tagbelépési nyilatkozat részét képező „Adatkezelési Nyilatkozat”-ban tett, hozzájárulásán alapszik, amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő- kezeléséhez.

5.2 A nem társulási tag Résztvevő (természetes és jogi személy) személyes adatainak kezelése a szakmai rendezvényekre való jelentkezéssel, regisztrációs lapok e-mail-ben történő megküldésével kapcsolatosan a nem tag önkéntes hozzájárulásán alapul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény (Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontjának megfelelően.

Amennyiben a nem tag személyes adatait a szakmai rendezvényekre való jelentkezés keretén belül önkéntesen megadja és ezzel a szakmai rendezvényre jelentkezik, az Adatkezelő úgy vélelmezi, hogy a jelentkező Résztvevő ezen magatartásával önkéntes hozzájárulást adott személyes adatainak az Adatkezelő általi kezeléséhez, a szakmai rendezvény lebonyolítása, a jelentkezés rögzítése, ideértve a szakmai rendezvények megtartásával kapcsolatos kapcsolattartást.

Az önkéntesen megadott hozzájáruló nyilatkozat bármikor írásban visszavonható, vagy az Érintett kérheti adatainak módosítását, zárolását, vagy törlését az Adatkezelő e-mail,vagy székhely címén.

6. A kezelt személyes adatok köre:

a) Társulási tagok esetében:

 • név, születési név
 • születési hely és idő
 • anyja születési neve
 • lakcím, posta/számlázási cím (ha a lakcímtől eltérő címre kéri a kézbesítést)
 • számlázási név, cím, adószám és bankszámlaszám (ha a számlát a tag nem nevére kéri kibocsátani)
 • értesítési e-mail cím és telefonszám
 • szakképesítés és nyilvántartási szám
 • munkahely megnevezése, címe
 • működési nyilvántartási szám
 • műtőben eltöltött év, beosztása, foglalkozás
 • idegen nyelv vagy nyelvek ismeretének szintje, típusa
 • szakmai továbbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása
 • banki átutalással kapcsolatos adatok

b) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag természetes személy Résztvevők esetében

 • név, születési név
 • anyja születési neve
 • születési hely és idő
 • állandó lakcím
 • levelezési postacím (ha a lakcímtől eltérő címre kéri a kézbesítést)
 • számlázási név, cím, adószám és bankszámlaszám (ha a számlát nem a résztvevő nevére kéri kibocsátani)
 • e-mail cím és telefonszám
 • szakképesítés és nyilvántartási szám
 • munkahely megnevezése, címe
 • működési nyilvántartási szám
 • jelentkezés időpontja, rendezvény megnevezése
 • szakmai továbbképzéseken elért továbbképzési (kredit) pontok nyilvántartása
 • banki átutalással kapcsolatos adatok

c) Szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken nem tag jogi személy

 • résztvevők esetében
 • jogi személy neve
 • székhelye
 • e-mail-, és postázási címe
 • cégszáma, adószáma
 • kapcsolattartó neve, elérhetősége (e-mail cím, telefon)
 • résztvevők neve
 • banki átutalással kapcsolatos adatok

d) Munkavállaló és tisztségviselők esetében

 • munka /megbízási szerződésekben rögzített adatok
 • vezető tisztségviselőknek és választott egyéb tisztségviselőknek a tisztség elfogadó nyilatkozatban rögzített adatok

7. Egyéb adatkezelés

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor az Adatkezelő külön tájékoztatást ad.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek

 • a társulás tagságának/választott tisztségviselők/ vonatkozásában az elnök, vagy adatkezelő munkavállaló, az elnök akadályoztatása esetén alelnök és a titkár együttesen
 • továbbképzésekre, rendezvényekre jelentkező résztvevők (természetes és jogi személyek) vonatkozásában elnök, vagy adatkezelő munkavállaló,
 • munkavállaló vonatkozásában elnök, az elnök akadályoztatása esetén alelnök és a titkár együttesen, adatkezelő munkavállaló
 • a Társulás által igénybe vett adatfeldolgozásra jogosultakat -az adatfeldolgozók tevékenységének megjelölésével- a https://www.muto.hu/ honlapon az „Az Adatkezelési Nyilatkozat” menüpont „Adatfeldolgozók” pontja tartalmazza.

Az adatkezelésre és feldolgozásra jogosultak munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

Ha az adatkezelésre és feldolgozásra jogosult tudomást szerez arról, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat kezelésért felelősnél kezdeményezni.

9. Személyes adatok védelme

Az Adatkezelő, az adatfeldolgozók, valamint a tárhely szolgáltató üzemeltetővel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Ezek a biztonsági intézkedések védelmet nyújtanak elvesztés, illetéktelen hozzáférés, másolás, felhasználás, módosítás vagy közzététel ellen.

A tag-és tagdíjnyilvántartó program használatát külön jelszavas belépéssel kell védeni. Belépés után a számítógépet nem szabad felügyelet nélkül hagyni. A munka befejezése után a programból ki kell lépni.

Az Adatkezelő számítógépén, amelyen a személyes adatok kezelése történik a megfelelő biztonság érdekében jelszóval ellátott képernyővédő bekapcsolása kötelező, hogy őrizetlenül hagyott számítógép esetén se lehessen az adatokhoz hozzáférni.

Felhasználói jelszóval rendelkező személy felügyelete nélkül az éppen üzemelő, bekapcsolt állapotú tag-és tagdíj nyilvántartó program nem maradhat.

Az adatkezelésre jogosult felhasználók belépési jelszavát a felhasználók adatvédelmi nyilatkozataival együtt zárt borítékban kell elhelyezni és gondoskodni kell zárt, biztonságos helyen való megőrzésükről.

A biztonságos őrzésben lévő belépési jelszó a választott tisztség betöltéséig, illetve a munkaviszony/megbízási viszony/ időtartamára érvényes. A választott vezető tisztségviselő személyének megváltozásáról, valamint a munka /megbízási jogviszony megszűnéséről a mindenkori elnök, az elnök akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár együttesen köteles a rendszergazdát , illetve a tárhely szolgáltatót tájékoztatni, aki törli a belépési jogosultságot.

A vezető tisztségviselő/munkavállaló jogi, anyagi és kártérítési felelősséggel tartozik azért, hogy a részére kiadott jelszót más számára nem adja át, más személyekkel nem osztja meg. Amennyiben felmerül a gyanú, hogy belépési jelszó illetéktelen személy tudomására jutott, ezt haladéktalanul köteles a rendszergazdának (tárhelyszolgáltatónak) jelezni, aki azonnal törli a jelszót és az ahhoz tartozó jogosultságot. A jelszó és a jogosultság törlését követően az elnök (az elnök akadályoztatása esetén az alelnök és titkár együttesen) új jelszó kiadását kezdeményezi a vezető tisztségviselő/munkavállaló részére.

10. Adatok tárolásának módja

Az Adatkezelő az önkéntes hozzájárulással megadott adatokat a jelen tájékoztató mellékletében megadott adatfeldolgozók, tárhelyszolgáltató szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben saját informatikai eszközein, papír alapú adathordozó esetén székhelyén elkülönítetten a dokumentumok lefűzésével, zárt, biztonságos őrizetben tárolja.

A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más közreműködő szolgáltatását nem veszi igénybe.

Az Adatkezelő saját informatikai eszközein adatkezelési célonként elkülönülő adatbázisokban tárolja az adatokat. Az elektronikusan rögzített adatokról rendszeresen és tervszerűen biztonsági mentéseket, archiválást kell végezni. Személyes adatot ideiglenes tárolón nem lehet rögzíteni és tárolni (CD, kivehető winchester).

11. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait kizárólag annyi ideig őrzi meg, ameddig azok szükségesek azon célok érdekében, amelyekre tekintettel azok felvételre kerültek, illetve az érintett kérésére történő törlésig

Ennek értelmében az adatkezelés a cél megvalósulásáig, a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, a társulási tagság, munka-, megbízási jogviszony megszűnéséig, tisztségviselők betöltött tisztségének lejártáig, a vonatkozó esetekben törvényi kötelezettségteljesítéséig tart.

12. Az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

12.1 Tájékoztatás kéréshez való jog

Az Érintett írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy tájékoztassa:

a) milyen személyes adatokat,

b) milyen jogalapon,

c) milyen adatkezelési cél miatt,

d) milyen forrásból,

e) mennyi ideig kezeli,

f) az Adatkezelő kinek,mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő a kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, a tájékoztatást kérő által megadott elérhetőségre írásban, közérthető formában teljesíti.

12.2 Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a helyesbítést kérő által megadott elérhetőségre írásban értesíti.

12.3 Törléshez való jog

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett kéri,
 • az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvénynem zárja ki,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az Érintett az Adatkezelő 11.6 pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.

A törlési kérelmet az Adatkezelő csak abban az esetben utasíthatja el, ha jogszabály, vagy belső szabályzat az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Ilyen eset például az irattározásra vonatkozó szabályokban foglalt határidőnem telt le.) Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége az Adatkezelőnek, akkor az Adatkezelő a törlés kérelmet a benyújtástól számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről a helyesbítést kérő által megadott elérhetőségre írásban értesíti.

12.4 Zároláshoz való jog

Az Adatkezelő törlés helyett zárolja a személyes adatot, ha ezt az Adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségein keresztül kérik, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. A zárolt adatot kizárólag addig kezeli az Adatkezelő, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

12.5 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jogérvényesítése érdekében.

13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítése

Az Érintett személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait a Magyar Műtősasszisztensi Társulás adatkezelései vonatkozásában akként gyakorolhatja, hogy kérelmét, nyilatkozatát az Adatkezelő irányába az alábbi elérhetőségek valamelyiken teheti meg

 • Elektronikus levélben: mutosasszisztens@gmail.com
 • Postai úton: Magyar Műtősasszisztensi Társulás 1074 Budapest, Rákóczi út 68. 01. 08.
 • Személyesen: Társaság székhelyén előzetes időpont egyeztetést követően
 • Telefonon: Balasi Katalin elnök +36-30-849-7787

Az Érintett e-mailben a mutosasszisztens@gmail.com címre megküldött észrevételeit, kérelmét az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha azt az Érintett az Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldi. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

14. Eljárás az adatkezeléssel kapcsolatos jog gyakorlásának sikertelensége esetén

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Érintettek által megadott személyes adatok adatkezeléssel kapcsolatos jogát a jogszabályoknak megfelelően gyakorolja.

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az adatvédelmi hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Amennyiben az Érintettek személyes adataival kapcsolatos tiltakozást, kérelmet az Adatkezelőnél nem sikerült megnyugtató módon rendezni, vagy az Érintett bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

Jogorvoslati lehetőséggel a következőelérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06- 1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Web: naih.hu

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az Érintett választása szerint- lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható. /a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét a http://birosag.hu/torvenyszekek. linken tekinthetik meg./

15. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi tájékoztatót szükség szerint módosítsa.

Amennyiben a módosítás

 • az Érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változásokról e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja
 • az adatkezelés részleteinek megváltozása esetén az Adatkezelő külön megkéri az Érintett hozzájárulását.

A jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 24.-től visszavonásig tart.

Az Adatkezelő a jelen, illetve a mindenkor hatályos Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztatót a https://www.muto.hu/ honlapján tette közzé, az „Adatkezelési nyilatkozat” menüpontban.

Budapest, 2018. május 24.

Balasi Katalin

elnök

Nem vagyok robot

* Mező kitöltése kötelező